Unieszkodliwianie odpadów

Świadczymy usługi związane z czyszczeniem osadników, tłuszczowników i separatorów ropopochodnych

acrobat_icon.gif (2.51 kb)

Posiadamy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr WŚR.V.6620/83/2004 – na wytwarzanie, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów.

 

acrobat_icon.gif (2.51 kb)

Firmie zostały udzielone pozwolenia od Starostw z terenu całej Polski na prowadzenie serwisu, ekspoatacji i konserwacji separatorów i tłuszczowników.

Firma zajmuje się odbieraniem i unieszkodliwianiem następujących odpadów:

Zestawienie odpadów innych niż niebezpieczne:

Kod odpadu Rodzaj odpadu
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
16 07 99 Inne nie wymienione odpady
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej / woda zawierające 100,00 wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 99 Inne nie wymienione odpady

Zestawienie odpadów niebezpiecznych:

Kod odpadu Rodzaj odpadu
10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców
13 01 05* Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zwierające związków chlorowcoorganiznych
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów separatorach
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03* Szlamy z kolektorów
13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 07 03* Inne paliwa ( włącznie z mieszaninami )
16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej / woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

mapa01-329 Warszawa
ul.Łęgi 2

tel1: 22 666-17-14
tel2: 22 666-17-15

fax: 22 666-17-16

e-mail: biuro@kozak-zk.pl

Usługi wentylacyjne

Pogotowie 24h

Budowa i remonty